Followers

PRGInstructions HERE
Tuesday, December 18, 2012

15.12.12Matthew Ward, 15 December 2012متیو  ۲۵  آذر  ۱۳۹۱

با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای ساکن در این ایستگاه ، من متیو هستم و سخنی دارم در رابطه با تیراندازی اخیر در مدرسه ای در ایالات متحده. در نظر گرفتن این امر بصورت یک رویداد هولناک منحصر بفرد و مستقل ، به مفهوم نادیده گرفتن اهداف آنهایی است که پذیرفته بودند در آن نقشی داشته باشند - تیرانداز ، بچه های کوچک ، بزرگسالانی که کشته شدند ، خانواده های آنان و تمامی آن جامعه. 

تفاهم در سطح روحی برای شرکت در نقشهای مربوطه بمنظور بهتر شدن شرایط زندگی نژاد بشر بود ، و شرکت کنندگانی که هم اکنون در نیروان (Nirvana) هستند از موفقیت قراردادشان شاد هستند. پیام ژرف این قتل عام ، که اینک در هوشیاری عمومی (همه) مردم ریشه دوانیده ، اینست که قلبها و مغزهای انسانها بیش از این پذیرای کشتن ، کشتن ، کشتن نیست ، نوع بشر بیش از این تاب تحمل انرا ندارد! حیرت و اندوه در نیوتاون Newtown (شهر محل رویداد) ، کانکتیکات Connecticut (محدوده ای که شهر در آن واقع است) مردم جهان را بهت زده نموده ، در دعاها و احساسات جوشانشان برای همه کسانی که بنحوی در این فاجعه صدمه دیده اند ، متحدشان کرد. 

سالهاست که نفرت از عملیات خشونت بار و غیر قابل توضیح مشابه در هوشیاری همگانی مردم ثبت می شود. رویدادی نیرومند - تیراندازی بسوی آن نوجوانان در مدرسه مورد نیاز بود تا به خواست همگانی مردم قوام بخشیده ، به "اراده ای راسخ" برای پایان بخشیدن به کشتارهای بی معنی در همه جا ، بدل شود. و شدت ارتعاشات بالا که بر همگان در جهان شما اثر می کند ، این اراده عمومی را گسترش داده "همه" مرگهای قابل پیش بینی - جنگهای بین المللی ، نسل کشیها ، اعدامهای "قانونی" ، و گرسنگی و بیماری در جوامع فقیر را در بر می گیرد.

یاران فرازمینی شما اجازه یافته اند که ستونی از نور بر همه روحهای حاضر در روی زمین بتابانند ، که هوشیاری و آگاهی عرفانی آنهایی که پذیرای آنند افزایش می دهد ، ولی آنها مجاز به دخالت در پدیده هایی که شما در صورت تمایل ، توان تغییر انها را دارید ، نیستند. شما توان و تمایل جلوگیری از مرگها را ، بواسطه علل فوق الذکر دارید. اینک که "اراده" عمومی نیز بر آن است ، خواهید دید که کشتار و محرومیتهای جانکاه به آخر رسیده و صلح و فراوانی به بار می نشیند. 

ما و همه دیگر موجودات نورانی در سرتاسر این کیهان ، عشق - نور به کمکهای شما به همه آنهایی که قلبشان شکسته نه تنها در نیوتاون Newtown ، بلکه در همه جای کره زمین که خانواده ها در اندوه کشته شدن عزیزان خود هستند ، می افزاییم.  

عشق کلید شفابخشی همه جهان شماست.    
            


 Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

No comments:

Post a Comment